NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. Reial Decret-Llei 15/2...

ÚLTIMES NOTÍCIES

S’exposen les eines que la norma preveu per garantir la viabilitat empresarial, ja sigui en un context previ al...

Llegir més

Acte, organitzat per ACCIÓ, i dirigit a empreses que vol donar a conèixer els cupons DIH4CAT per subvencionar els...

Llegir més

Taller dirigit a empreses, per ajudar a treballar el model de negoci a través del mètode CANVAS. Dies i...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació

Trobareu adjunt el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, que resumidament, conté la informació següent:

Amb l‘objectiu de respondre a les necessitats de recolzament derivades de la perllongació de la situació de l’estat d’alarma pel Covid19, i per continuar protegint el teixit productiu i social i facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quan comenci a remetre la situació d’emergència de salut pública, s’aprova un nou paquet de mesures que complementen les adoptades fins el moment i d’entre d’altres, són les següents:
MESURES PER REDUIR ELS COSTOS OPERATIUS DE PIMES I AUTÒNOMS
• Lloguers per ús diferent del de la vivenda
Moratòria en el pagament del lloguer de manera automàtica i afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, sense que es pugui superar en cap cas els 4 mesos. Haurà de ser acceptada pel llogater sempre que no s’hagués arribat a un acord entre les parts de moratòria o reducció de renda.
MESURES PER REFORÇAR EL FINANÇAMENT EMPRESARIAL
• Subvencions de la EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, sota la modalitat de préstec.
• Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurament per part del Consorci de Compensació d’assegurances dels riscos de l’assegurança de crèdit assumit per les entitats asseguradores privades.
MESURES FISCALS
• Tipus impositiu aplicables de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre els efectes del COVIS-19.
S’aplicarà el 0% de l’IVA als béns necessaris per combatre el COVID-19 destinats a clíniques o centres hospitalaris.
• Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats
Possibilitat de fraccionar el pagament de l’Impost sobre societats.
• Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020
Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques que el seu rendiment es determini mitjançant el mètode d’estimació objectiva i que hagin renunciat a l’aplicació del mateix en la presentació del primer trimestre 2020, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica mitjançant el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021.

• Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètodes d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral de l’IVA com a conseqüència de l’estat d’alarma declarat en el període impositiu 2020
Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i determinin el rendiment net d’aquelles pel mètode d’estimació objectiva, per al càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagament fraccionat, no computaran, a cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.
Els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que desenvolupin activitats empresarials o professionals, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i estiguin acollits a el règim especial simplificat, per al càlcul de l’ingrés a compte en l’any 2020, no computaran, a cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

• No inici del període executiu per determinats deutes tributaris.
En l’àmbit de les competències de l’Administració Tributària de l’Estat, les declaracions-liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent en el termini previst a l’article 62.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, sense efectuar el ingrés corresponent als deutes tributaris resultants de les mateixes, impedirà l’inici de el període executiu sempre que es compleixin certs requisits.

MESURES PER FACILITAR L’AJUSTAMENT DE L’ECONOMIA I PROTEGIR EL TREBALL

MESURES DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS
Entre d’altres, es contemplen noves mesures en quant a:
• Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma.
• Normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
També es contempla entre d’altres l’ampliació dels terminis de vigència de les disposicions tributàries del RDL 8/2020 i del RDL 11/2020 fins el 30 de maig de 2020.

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany