NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. Ajuts per finançar pr...

ÚLTIMES NOTÍCIES

S’ha obert una línia d’ajuts amb l’objectiu d’avançar en la transició energètica, mitjançant la substitució d’energies d’origen fòssil per...

Llegir més

El marc normatiu dels darrers anys ha establert un conjunt d’obligacions que han de complir les empreses. Més informació

Llegir més

La reforma conté un sistema de 12 trams que determina la base de cotització i la quota a pagar...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

Ajuts per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial

El DGC ha publicat avui les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana.

Empreses beneficiàries:

Empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris que s’especifiquen a les bases.

Quantia:

El Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC) assumirà la garantia següent:

a) De fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import formalitzat.

b) De fins al 70% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import formalitzat.

Aquestes operacions es formalitzaran i desemborsaran d’acord amb els pactes que figuren al Conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF d’1 de febrer de 2021, i amb càrrec al fons de provisions que s’afectarà a aquest efecte, d’acord amb el Conveni signat entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF de 9 de juliol de 2015.

– Les condicions dels préstecs són les següents:

a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.

b) Import dels préstecs:

En el cas de pimes, amb caràcter general, l’import del préstec serà de fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros per projecte. En el cas de circulant, l’import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros.

En el cas que un projecte sol·liciti finançament per inversió i per circulant, l’import màxim serà la suma dels màxims possibles per a cadascuna de les tipologies.

c) Termini: amb caràcter general el termini màxim del préstec, en el cas d’inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. En el cas del circulant, amb caràcter general, serà de fins a cinc anys, amb un període de carència de fins a un any inclòs en aquest termini.

d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de l’ajut, contra la presentació de factures o documents justificants de la inversió.

Per a circulant, desemborsament a la formalització.

Per als projectes d’inversió, prèviament al primer desemborsament caldrà presentar factures que acreditin l’assoliment del mínim elegible del projecte. En els desemborsaments posteriors caldrà presentar els justificants de pagament corresponents al desemborsament anterior.

En aquells supòsits en els quals sigui preceptiu, d’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, prèviament al desemborsament, a més de les factures o els documents justificants de la inversió i del seu pagament, si s’escau, caldrà presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els presti.

e) Amortització: sistema francès amb amortitzacions mensuals.

f) Comissió d’obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.

g) Comissió d’amortització anticipada màxima: el 0,25% de l’import amortitzat.

h) Tipus d’interès dels préstecs: serà el variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. Els preus oferts per l’ICF en aquesta línia d’ajuts són preus de mercat i es troben emparats per les tarifes vigents.

i) Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.

j) Garantia:

A càrrec del beneficiari/ària: la considerada suficient a criteri de l’ICF per un màxim del percentatge no garantit pel DEMC. Les garanties que aporti el/la titular complementen les garanties del fons i es mantindran, sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l’operació.

A càrrec del Departament d’Empresa i Coneixement: cobertura de fins al 80% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l’import del préstec formalitzat; i de fins al 70% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l’import del préstec formalitzat.

L’ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, amb la comunicació prèvia al DEMC, a conseqüència de la situació del mercat financer. Els preus vigents en cada moment seran d’aplicació a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d’aquest moment.

A petició del client i amb l’autorització prèvia del DEMC, l’ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d’una operació formalitzada en l’àmbit d’aquesta línia, d’acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l’operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses que les establertes.

Tipologia dels projectes objecte de finançament, despeses elegibles i termini d’execució de les despeses subvencionables:

– Projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.

b) La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la retenció de talent.

c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

e) L’increment de les exportacions.

– Projectes d’inversió: es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l’execució del projecte i activades al balanç de l’empresa.

– Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.

– El termini d’execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l’1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Aquest termini s’ajustarà a la normativa de la Unió Europea d’ajuts d’estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d’acord amb la base 18.

Sol·licituds i documentació:

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.

En el supòsit d’interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l’ampliació del termini no vençut i es publicarà a la Seu electrònica tant la incidència tècnica com l’ampliació concreta del termini no vençut.

La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.html.

Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts, per mitjans telemàtics, mitjançant el sistema de signatura electrònica que determini la mateixa Seu electrònica.

La documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud així com el detall de l’ordre es pot llegir a l’enllaç següent

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany