NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. Ajuts a la contractaci...

ÚLTIMES NOTÍCIES

L’objecte és regular la concessió de subvencions mitjançant dues línies: Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar...

Llegir més

Ajuts per promoure l’emprenedoria i la innovació en el territori nacional. Ajuts adreçats a start ups i persones emprenedores....

Llegir més

Adreçat a  persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i a persones productores...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables

Aquest 19 de juliol s’ha obert el termini per sol·licitar els ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2021, convocatòria aprovada per la RESOLUCIÓ EMT/2202/2021, de 12 de juliol, (ref. BDNS 574921).

Poden ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Es subvenciona la contractació a jornada completa durant un mínim de 6 mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral. La subvenció màxima és de 6.650,00 euros per contractes de treball celebrats durant l’any 2021 a jornada complerta d’una durada màxima de 12 mesos. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.
Es rebrà l’ajut un cop sigui aprovada la subvenció en un pagament únic.
Els contractes de treball de durada indefinida, a efectes del càlcul de la subvenció, s’assimilaran als contractes de treball de 12 mesos, que és la durada màxima subvencionable.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de la subvenció s’inicia el 19 de juliol de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el 30 de setembre de 2021 a les 15.00 hores.

El tràmit de sol·licitud es realitzarà per via electrònica a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o de l’apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

La documentació que cal aportar és la següent:

1/ Formulari de sol·licitud per Internet (es publica Instruccions per a la presentació de la sol·licitud en format pdf)
2/ Contracte de treball de la/les persona/es treballadora/ores per a qui es sol·licita la subvenció
3/ Resolució sobre el reconeixement d’alta. Comunicat d’alta de la Seguretat Social de la persona treballadora per a qui es demana l’ajut: informe de dades per a la cotització de treballadors/ores per compte d’altri
4/ Nòmines corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud la/les persona/es treballadora/ores per a qui es demana l’ajut.
5/ Relació nominal de Treballadors (abans l’antic TC2). Documents de cotització corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud de la/les persona/es treballadora/ores per a qui es demana l’ajut.
6/ Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA) on consten les dades bancàries de l’empresa sol·licitant, si escau
7/ Justificant de l’ingrés de les nòmines de la persona/es per la/les que es demana l’ajut.
8/ Document de pròrroga, ajornament moratòria o qualsevol condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de seguretat social, si es cau.
9/Declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o administració; només per a sol·licituds de subvenció superiors a 10.000 euros.

Podeu consultar les bases reguladores d’aquests ajuts a l’Ordre TSF/65/2018, d’11 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 15 de juny de 2.018.

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany